Представяне

ЗА ПРОЕКТА

Проект: BG161P0003-2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Клъстер иновационни и екологични технологии – „Зелено строителство и ВЕИ”... [прочети повече]

.

Лого на КЛЪСТЕР

Посоки

  • Иновации за „Зелено строителство“
  • Възобновяема енергия и ВЕИ
  • Иновативни технологии и разработки
  • Устойчиво приодо-съобразно градско развитие
  • Енергийна ефективност
“Ефективни, екологични и иновативни решения!”

За този сайт

Тази интернет страница е създаден по проект: BG161P0003-2.1.04 “Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Клъстер иновационни и екологични технологии – „Зелено строителство и ВЕИ”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Клъстер иновационни и екологични технологии – „Зелено строителство и ВЕИ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази интернет страница отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган..

Version 1.0 • SOHO Template (OS) • Developed by: Zlatomir Dimitrov • CLUSTER © 2015